Gebruiksvoorwaarden

Definities

Deze website (“Website Specific® voeding van Dechra Veterinary Products B.V.”) is eigendom van en wordt beheerd door Dechra Veterinary Products B.V. (“Dechra”).

De termen "Dechra", "wij", "ons" en "onze" zoals gebruikt in deze voorwaarden betekenen "entiteit".

De termen "u" en "uw" in deze gebruiksvoorwaarden betekenen "elke gebruiker van deze website".

Overeenkomst

Toegang tot en gebruik van deze website en de informatie, materialen en diensten die beschikbaar zijn via deze website zijn onderworpen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften, en aan deze gebruiksvoorwaarden.
Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden, die een rechtsgeldige bindende overeenkomst vormen. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoeken wij u deze website te verlaten.
Wij behouden ons het recht om deze gebruiksvoorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment te wijzigen. De meest recente gebruiksvoorwaarden zullen op deze website geplaatst worden. We verzoeken u om deze gebruiksvoorwaarden altijd te raadplegen voordat u de website gaat gebruiken. Dat is simpelweg om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent van de geldende voorwaarden voor het gebruik van deze website. Indien u geen toegang heeft tot de gebruiksvoorwaarden via het internet, dan kunnen we u de meest recente gebruiksvoorwaarden per e-mail sturen.

TOEGANG TOT DEZE WEBSITE (OF GEDEELTES DAARVAN) EN HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT (OF GEDEELTES DAARVAN) ZIJN  VERBODEN IN HET GEVAL DAT DERGELIJKE TOEGANG OF GEBRUIK ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WET- OF REGELGEVING.

Diensten en informatie

Tenzij anders aangegeven, is deze website uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken.

Eigendom

Tenzij anders aangegeven, worden deze website en haar ontwerp, tekst, inhoud, selectie, rangschikking van elementen, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, digitale vertaling, conversie en andere zaken ("eigendomsrechten") met betrekking tot deze website beschermd door toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendom) en zijn eigendom van Dechra of het materiaal wordt gebruikt met toestemming van de rechthebbende en wordt beschermd uit hoofde van auteursrecht en merkenrecht. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

U verwerft geen eigendomsrechten voor inhoud, documenten en andere materialen bekeken via deze website. Tenzij anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden mogen geen van deze eigendomsrechten worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, verspreid, (opnieuw) uitgegeven, gedownload, bewerkt, weergegeven, geplaatst of overgedragen in enige vorm of op enige wijze met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elektronisch, mechanisch, gefotokopiëerd, opgenomen of anderszins, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Hierbij wordt toestemming gegeven, voor zover als nodig is, om op geoorloofde wijze toegang te hebben tot en gebruik te maken van deze website en/of informatie, materialen en/of diensten die hierop beschikbaar zijn om gedeeltes van deze website weer te geven, te downloaden, te archiveren en af te drukken op papier. Dat onder voorwaarde dat u dit slechts doet voor persoonlijk gebruik en dat u de materialen niet verandert en alle auteursrechten en andere eigendomsverklaringen behoudt die zijn opgenomen in de materialen. Deze toestemming wordt automatisch beëindigd als u één van deze gebruiksvoorwaarden schendt. Bij beëindiging dient u alle gedownloade, gearchiveerde of gedrukte materialen onmiddellijk te vernietigen.

Handelsmerken

De naam van Dechra, haar logo, alle productnamen, alle paginatitels, alle speciale afbeeldingen, alle pictogrammen, alle handelsmerken, dienstmerken en logo's op deze website zijn handelsmerken (geregistreerd of niet geregistreerd) van Dechra (de "Merken"), tenzij anders vermeld. Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen en logo's die worden vermeld, weergegeven, aangehaald of anderszins aangegeven op de website zijn het eigendom van hun betreffende eigenaren. U gaat ermee akkoord de merken niet weer te geven of te gebruiken op welke manier dan ook zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U gaat ermee akkoord de handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en handelsimago van andere eigenaren niet weer te geven of te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaren. Het gebruik of misbruik van de merken of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo's, dienstmerken en/of handelsimago of eventuele andere materialen op de website, behalve zoals het hier is toegestaan, is uitdrukkelijk verboden.

Hyperlink Disclaimer

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die niet door ons worden beheerd, maar door onafhankelijke bedrijven en/of personen. Een link naar een andere website betekent niet dat Dechra die website, de inhoud of het gebruik, of het gebruik van producten en diensten die via deze website ter beschikking worden gesteld, goedkeurt, ondersteunt of er aansprakelijkheid voor aanvaardt.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten, inhoud, nauwkeurigheid, meningen, privacybeleid, producten of diensten die verstrekt worden via deze links of beschikbaar gesteld worden via deze kanalen of getoond worden op dergelijke websites, noch voor enige schade of verliezen, direct of indirect veroorzaakt, of vermeend veroorzaakt als gevolg van uw gebruik van of vertrouwen in dergelijke websites.

Dergelijke websites zijn niet door ons onderzocht, bewaakt of gecontroleerd op juistheid, volledigheid of overeenstemming met de toepasselijke wetten. Wij doen geen uitspraken, in welke vorm dan ook, en geven geen garanties van enigerlei aard, expliciet, impliciet of anderszins over andere websites die u bezoekt via deze website, noch over de inhoud, of de producten en/of diensten die beschikbaar worden gesteld via dergelijke websites. Als u besluit om onze website te verlaten en andere websites te gebruiken, dan doet u dat op eigen risico. Alle regels, beleid (inclusief privacybeleid) en de operationele procedures van dergelijke websites zullen van toepassing zijn op u terwijl u zich op dergelijke websites bevindt.

Links naar andere websites

Het is verboden een link te plaatsen naar deze website zonder onze schriftelijke toestemming. Ook als u toestemming heeft gekregen om naar deze website te verwijzen, is het verboden om naar een andere pagina te verwijzen dan de homepage. Personen die toegang verkrijgen tot deze website via de link van een andere website zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid, meningen, privacybeleid, producten of diensten van, of beschikbaar via, de bronwebsite en voor alle gemaakte voorstellingen of indrukken gemaakt door de betreffende entiteit.

Toestemming door ons om naar deze website te linken, wordt gegeven zonder aanname van enige aansprakelijkheid voor ons met betrekking tot dergelijke links en we wijzen hierbij elke vorm van aansprakelijkheid af. Wij behouden ons te allen tijden of om welke reden dan ook het recht om een toestemming in te trekken om naar deze website te linken.

Iedereen die toegang geeft tot deze website, of informatie hiervan, via een link of op een andere manier, is ervoor verantwoordelijk deze gebruiksvoorwaarden onder de aandacht te brengen van de persoon die toegang krijgt tot deze informatie. Nalatigheid om dit te doen, leidt niet tot aansprakelijkheid voor ons.

Toestemming gegevensbescherming

Door in te stemmen met deze gebruiksvoorwaarden gaat u akkoord met ons Privacy- en Cookiebeleid.

Elke vorm van communicatie of materiaal dat u plaatst of verstuurt via internet is, en zal worden behandeld als, niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden. Bij de overdracht van persoonlijke informatie aan ons verleent u ons uitdrukkelijk toestemming om dergelijke informatie te verspreiden en/of te gebruiken voor gerechtelijke doeleinden.

Het plaatsen of doorgeven van onwettig, bedreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of profaan materiaal of materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat wordt beschouwd als een strafbaar feit of een schending van enige wet is strikt verboden.

Wij behouden ons het recht om uw communicatie met ons door middel van post, stem, fax, e-mail of enige andere vorm van overdracht te monitoren ten behoeve van kwaliteitscontrole, veiligheid en andere zakelijke behoeftes.

Ongeacht het voorafgaande zullen alle persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt via deze website overeenkomstig ons privacybeleid worden behandeld.

Geen garanties

WE GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN DIE BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD VOOR GEBRUIK "ZOALS HET IS". WIJ WIJZEN ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VAN GEEN INBREUK, VAN VERHANDELBAARHEID, KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE EN ELKE WEBSITE WAARMEE HET IS VERBONDEN. WE GEVEN OOK GEEN VERKLARING OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE DIE TOEGANKELIJK IS VIA DEZE WEBSITE OF EEN WEBSITE WAARMEE HET IS VERBONDEN, ACCURAAT IS, COMPLEET OF ACTUEEL. U ACCEPTEERT DAT ONZE EIGENAREN, FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS HET VOORDEEL VAN DEZE CLAUSULE ZULLEN HEBBEN.

Het is uw verantwoordelijkheid om de nauwkeurigheid en volledigheid van alle informatie, instructies, adviezen en ander materiaal op deze website of enige website waarmee ze is verbonden te evalueren (of om professioneel advies in te winnen).

Uw wettelijke rechten als consument, indien van toepassing, worden niet beïnvloed door deze bepalingen en wij willen aansprakelijkheid voor frauduleuze misrepresentatie niet uitsluiten of beperken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Wij sluiten namens onze medewerkers en vrijwilligers aansprakelijkheid uit, in de ruimste mate toegestaan door de toepasselijke wetten, voor eventuele verliezen en kosten van elke aard en gevolgschade die zich voordoen met inbegrip van, en niet beperkt tot, alle directe, indirecte, speciale, bestraffende, of gevolgschade, gebruiksverlies, gegevensverlies, verlies veroorzaakt door een virus, schade door winstderving of inkomstenverlies, verlies van of schade aan eigendom, aanspraken van derden, of andere verliezen van welke aard of karakter dan ook, zelfs als wij in kennis zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of verliezen, die voortvloeit uit of verband heeft met het gebruik van deze website of enige website waarmee de website is verbonden. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van procedures als gegevensopslag, back-ups en viruscontrole als u dat nodig acht. Prijs en beschikbaarheid van informatie, materialen, producten en/of diensten zijn onderhevig aan verandering en kunnen zonder nadere kennisgeving gewijzigd worden.

Vergoeding en vrijwaring

U stemt ermee in om ons, evenals onze functionarissen, directeuren, agenten, vertegenwoordigers en werknemers, vrij te waren en schadeloos te stellen van elke claim, aansprakelijkheid, verlies, kosten of vordering, inclusief juridische kosten, gerelateerd aan uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot of gebruik van deze website of enige informatie, materialen, producten of diensten die beschikbaar zijn via deze website.

Wijzigingen en stopzetting

Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment deze website (of een gedeelte daarvan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die beschikbaar zijn via deze website (of een deel daarvan) met of zonder kennisgeving, tijdelijk of permanent, te wijzigen, bewerken, verwijderen, op te schorten of stop te zetten. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, bewerking, verwijdering, opschorting of beëindiging van deze website.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot deze website en geen vertegenwoordiging, verklaring, aansporing, mondeling of schriftelijk, die hier niet in voorkomt, zal enige partij binden tot deze overeenkomst. Mocht een deel van deze voorwaarden nietig worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan doet een dergelijke bepaling geen afbreuk aan de geldigheid van het resterende gedeelte en dit resterende gedeelte zal volledig van kracht blijven alsof het ongeldige gedeelte van deze voorwaarden zou zijn verwijderd. Ons onvermogen om enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstandsverklaring van een dergelijke bepaling, noch als het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen.

Wetgeving en rechtspraak

Deze gebruiksvoorwaarden zijn gemaakt volgens het Engelse recht en deze website wordt beheerd vanuit Engeland. Toegang tot of gebruik van deze website of de informatie, materialen, producten en/of diensten op deze website kunnen bij wet worden verboden in bepaalde landen of rechtsgebieden. U bent verantwoordelijk voor de naleving van de geldende wetten van het land van waaruit u deze website bezoekt. Wij geven geen garantie dat de hier verstrekte informatie op elke locatie geschikt of beschikbaar voor gebruik is.

U stemt ermee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om enig geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van deze website op te lossen en dat de wetten van Engeland en Wales een dergelijk geschil of claim zullen leiden. We behouden ons echter het recht om gerechtelijke procedures aan te spannen in die rechtsgebieden waar naar onze mening inbreuk op deze overeenkomst plaatsvindt of is ontstaan.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over deze gebruiksvoorwaarden of een ander onderwerp kunt u ons per post bereiken op Wilgenweg 7, 3421TV Oudewater of per e-mail via info.nl@dechra.com.

© Copyright 2018 Dechra – alle rechten voorbehouden. Reproductie van deze website, geheel of gedeeltelijk, in elke vorm of op elke manier zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dechra is verboden.

keyboard_arrow_up